Νομικές υπηρεσίες και υποστήριξη

Η παροχή νομικής συμβουλής μέσω τηλεφώνου, φαξ, email ή οποιουδήποτε άλλου μέσου παρέχεται με την καταβολή της νόμιμης αμοιβής.

Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους
Εξώδικοι συμβιβασμοί κάθε είδους
Αλλαγή/διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
Αλλαγή/διόρθωση ονόματος κύριου, επωνύμου

Υποβολή μήνυσης και έγκλησης
Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης
Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων
Δήλωση πολιτικής αγωγής

Ζητήματα domain name και ονοματοδοσίας στο web
Προστασία διαδικτυακού υλικού, πειρατεία
Όροι χρήσης ιστοσελίδων, portal, forum, application, newsletter κτλ
Όροι χρήσης eshop και ηλεκτρονικές πωλήσεις
Online συμβάσεις και εμπορικές συμφωνίες
Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο
Άδειες χρήσης λογισμικού
Κατοχύρωση και προστασία εμπορικών σημάτων στο web
Ψηφιακές υπογραφές
Ψηφιακά τιμολόγια
Υποθέσεις Facebook εταιρειών και ιδιωτών
Υποθέσεις υπηρεσιών Google (πχ Search, Adwords) εταιρειών και ιδιωτών
Δικαιώματα ανωνυμίας στο web
Διαδικτυακή διαφήμιση

Ενστάσεις - προσφυγές κατά της μείωσης ΕΦΑΠΑΞ
Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας
Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών
Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης
Ομαδικές απολύσεις
Εργατικό ατύχημα
Συλλογικές συμβάσεις εργαζομένων
Μείωση συντάξεων και αποδοχών

Διαθήκη, κληρονομιά: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση
Αποδοχή, αποποίηση κληρονομιάς
Κληροδοσία
Καταπίστευμα
Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας
Έκδοση κληρονομητηρίου
Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

Διαζύγιο με αντιδικία
Συναινετικό διαζύγιο με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων
Αποκτήματα γάμου
Αγωγή διατροφής συζύγου, τέκνου, επιμέλειας τέκνων
Σχέσεις γονέων και τέκνων
Υποθέσεις υιοθεσίας
Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας
Ενδοοικογενειακή βία
Σύμφωνο συμβίωσης

Μισθωτήριο (συμφωνητικό) επαγγελματικών χώρων
Μισθωτήρια κατοικίας
Αγωγή καταβολής μισθωμάτων
Απόδοση μισθίου
Αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος
Διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο
Αγωγή κτηματολογίου
Δικαίωμα χρησικτησίας
Δικαίωμα σε ακίνητο με ή χωρίς κληρονομιά
Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης με τη διαδικασία αρ. 6 παρ. 4 Ν. 2664/1998
Διόρθωση Κτηματολογικών Εγγραφών με τη διαδικασία προδήλου σφάλματος
Διόρθωση Γεωμετρικών και λοιπών Στοιχείων Κτηματολογικών Εγγραφών

Προσφυγή σε ΣτΕ και Διοικητικά Δικαστήρια κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων
Αίτηση ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ, Διοικητικού Εφετείου
Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων
Διαδοχική ασφάλιση
Έκδοση συντάξεων
Πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση) κτισμάτων
Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγές
Ανάκληση επαγγελματικής άδειας οδήγησης

Σύσταση σωματείων/ συλλόγων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, συνεταιρισμών κτλ)
Αθέμιτος ανταγωνισμός
Υπεράσπιση πατέντας και πνευματικών δικαιωμάτων
Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) στην ΕΕ και στην αλλοδαπή
Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Ακάλυπτες επιταγές, αξιόγραφα, διαταγες πληρωμής, εγγυητικές επιστολές

Αγοραπωλησίες ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Κτηματικές διαφορές
Έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή
Αγωγές νομής
Προστασία νομής/κυριότητας
Διεκδίκηση ενέχυρων

Αγωγή από τιμολόγια
Διαταγές πληρωμής
Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης
Αγωγή από αδικοπραξία, ηθική βλάβη
Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων εξωτερικού
Προσφυγή σε ΕΔΔΑ
Υποθέσεις σχετικές με το γερμανικό δίκαιο: δικαιοπραξία, γάμος, σχέσεις συζύγων, διαζύγιο και γαμικές διαφορές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία, συμβατικές ενοχές, αδικοπρακτικές ενοχές, εμπράγματο δίκαιο, κληρονομικές σχέσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων

Μεταφράσεις πτυχίων, πιστοποιητικών
Μεταφράσεις εγγράφων δημοσίων υπηρεσιών, φορέων
Μεταφράσεις νομικών εγγράφων
Μεταφράσεις πανεπιστημιακών και άλλων ιδρυμάτων

Από και προς ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά