Εμπράγματο δίκαιο

Αγοραπωλησίες ακινήτων
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Κτηματικές διαφορές
Έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία
Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή
Αγωγές νομής
Προστασία νομής/κυριότητας
Διεκδίκηση ενέχυρων

Λύση Κοινωνίας - Διανομή κοινού ακινήτου

Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτητών από κοινού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, υφίσταται μεταξύ τους κοινωνία κατ' ιδανικά μέρη. Κατά τη διάρκεια της κοινωνίας κάθε ένας από τους συνιδιοκτήτες μπορεί να κάνει χρήση του ακινήτου εφόσον αυτή δεν εμποδίζει την σύγχρηση των υπολοίπων. Η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους τους κοινωνούς. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την διοίκηση του κοινού καθώς και ως προς τα θέματα τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κοινού οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την πλειοψηφία των κοινωνών, η οποία προκύπτει από το μέγεθος της μερίδας του καθενός.

Εγγραφή στο RSS - Εμπράγματο δίκαιο