Ευρωπαϊκό - διεθνές δίκαιο

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων εξωτερικού
Προσφυγή σε ΕΔΔΑ
Υποθέσεις σχετικές με το γερμανικό δίκαιο: δικαιοπραξία, γάμος, σχέσεις συζύγων, διαζύγιο και γαμικές διαφορές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία, συμβατικές ενοχές, αδικοπρακτικές ενοχές, εμπράγματο δίκαιο, κληρονομικές σχέσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων

Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος (άρθρο 90 Ν. 4251/2014)

Ο τύπος της άδειας διαμονής "Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος", χορηγείται σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και αδιαλείπτως στη χώρα κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και επιπλέον διαμένουν νόμιμα δηλαδή κατά τον χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης κατέχουν νόμιμα άλλου τύπου άδεια διαμονής πχ ανανεωθείσα άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.

Σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια - σχετική νομοθεσία

Η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμφώνου συμβίωσης και συγκεκριμένα ο νόμος 4356/2015  επέκτεινε από την 24/12/2015 τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου και μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Με την επέκταση για πρώτη φορά του συμφώνου και στα ομόφυλα ζευγάρια αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών, στα πλαίσια της ισότητας των πολιτών και του σεβασμού της διαφορετικότητας (άρθρα 2, 4παρ.1, 9 Συντάγματος), ενώ δίνεται έμφαση στο ευρωπαϊκά κατοχυρωμένο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του προσώπου (άρθρο 8 ΕΣΔΑ) και στην απαγόρευση των  διακρίσεων (άρθρο 14 ΕΣΔΑ, άρθρο 21 παρ. 1 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.).

Άκυρη η απόλυση εγκύου, ανεξαρτήτως της γνώσεως του εργοδότη.

Με απόφαση του Αρείου Πάγου, η απόλυση εγκύου είναι άκυρη ακόμη και αν δεν το γνώριζε ο εργοδότης της. Σε αυτή σημειώνεται ότι η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 176/1997, με το οποίο η χώρα μας συμμορφώθηκε προς την ευρωπαϊκή οδηγία 95/85/ΕΟΚ.

Προσωπικά δεδομένα στη νέα κοινοτική νομοθεσία

Οι αγορές μέσω Διαδικτύου και η ανταλλαγή φωτογραφιών και προσωπικών δεδομένων μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής.

Όροι χρήσης ιστοσελίδων

Κάθε χρήστης του διαδικτύου οφείλει για να λάβει γνώση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του (καθώς και των σχετικών παραβιάσεων αυτών) που συνεπάγεται η διαδικτυακή πρόσβασή του στην κοινωνία της πληροφορίας να συμβουλευτεί και να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπουν οι όροι χρήσης των Φορέων παροχής κοινωνίας της πληροφορίας.

Οι όροι χρήσης (terms of use) περιλαμβάνουν μία σειρά άρθρων στα οποία αναπτύσσεται λεπτομερώς το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της παρεχόμενης και διαχειριζόμενης πληροφορίας, κατηγορίες παραβιάσεων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα προστασίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τόσο των διακομιστών της πληροφορίας όσο και των χρηστών αυτής.

Νομοθεσία για το διαδίκτυο (internet)

Το 2000 θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία 2000/31/EK "για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)" (EEL 178/1).

Νομοθεσία στην κοινωνία της πληροφορίας

Ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο, η δραστηριοποίηση (επαγγελματική ή μη) εκατομμυρίων χρηστών και η αμοιβαία αλληλεπίδρασή τους μέσω των διακινούμενων πληροφοριών κατέστησαν το διαδίκτυο έναν συμμετοχικό φορέα παροχής πληροφορίας. Ωστόσο οι δομικές αλλαγές που επέφερε η διάδοση του συμμετοχικού διαδικτύου στην καθημερινότητά μας, οδήγησε και σε αλλαγές στη νομοθεσία αλλά και στη δικαστηριακή εφαρμογή του ήδη ισχύοντος δικαίου.

Ο νομοθέτης υποχρεούμενος να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες καλείται να διασφαλίσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την προστασία της ελεύθερης έκφρασης του ατόμου, της προσωπικότητας του ατόμου και των προσωπικών του δεδομένων παρέχοντας άμεσες και αξιόπιστες λύσεις που να ανταποκρίνονται στα προβλήματα που δημιουργεί η απελευθέρωση στην κοινωνία της πληροφορίας.

Εγγραφή στο RSS - Ευρωπαϊκό - διεθνές δίκαιο