Κληρονομικό δίκαιο

Διαθήκη, κληρονομιά: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση
Αποδοχή, αποποίηση κληρονομιάς
Κληροδοσία
Καταπίστευμα
Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας
Έκδοση κληρονομητηρίου
Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων

Λύση Κοινωνίας - Διανομή κοινού ακινήτου

Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτητών από κοινού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, υφίσταται μεταξύ τους κοινωνία κατ' ιδανικά μέρη. Κατά τη διάρκεια της κοινωνίας κάθε ένας από τους συνιδιοκτήτες μπορεί να κάνει χρήση του ακινήτου εφόσον αυτή δεν εμποδίζει την σύγχρηση των υπολοίπων. Η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους τους κοινωνούς. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την διοίκηση του κοινού καθώς και ως προς τα θέματα τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κοινού οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την πλειοψηφία των κοινωνών, η οποία προκύπτει από το μέγεθος της μερίδας του καθενός.

Άδεια αποποίησης κληρονομιάς στο πρόσωπο ανήλικου κληρονόμου

Είναι σύνηθες το φαινόμενο να καλείται στην κληρονομιά αποβιώσαντος ως κληρονόμος κάποιος ανήλικος. Αυτό μπορεί να γίνει αφενός εφόσον ο ανήλικος καθίσταται κληρονόμος είτε μέσω της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής είτε ως κατιών του κληρονομούμενου (1813 επομ. ΑΚ) ή ορίζεται κληρονόμος μέσω διαθήκης αφετέρου όταν ο ανήλικος καλείται στην κληρονομιά συνεπεία προηγούμενης αποποίησης προγενεστέρως κληθέντος κληρονόμου. Στην περίπτωση που η κληρονομιά συνίσταται από αξιόλογα και σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κινητά αξίας, χρήματα, δικαιώματα, εισοδήματα από οποιδήποτε πηγή κ.α.) όλα βαίνουν καλώς και ο ανήλικος δύναται να αποδεχτεί την επαχθείσα στον ίδιο κληρονομιά, καθότι από αυτήν αποκτά όφελος που συνίσταται στην επαύξηση της περιουσίας του.

Κληρονομητήριο: Έννοια και διαδικασία έκδοσης

Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, τα άτομα που τον διαδέχονται (είτε με διαθήκη είτε με εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή) καλούνται να διεκπεραιώσουν τα έως την ημέρα του θανάτου του τρέχοντα καθώς και τα μεταγενέστερα  ανακύπτοντα ζητήματα. Για το σκοπό αυτό έρχονται σε επαφή και συναλλάσσονται με έναν μεγάλο αριθμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και υπηρεσιών. Πολλές φορές κατά τις συναλλαγές τρίτων με τους κληρονόμους ενός προσώπου και προκειμένου να βεβαιωθούν οι τρίτοι (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κλπ.) για το αληθές πρόσωπο των κληρονόμων ζητούν από αυτούς να τους προσκομίσουν κληρονομητήριο.

Εγγραφή στο RSS - Κληρονομικό δίκαιο