Ενοχικό δίκαιο

Αγωγή από τιμολόγια
Διαταγές πληρωμής
Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης
Αγωγή από αδικοπραξία, ηθική βλάβη
Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκου

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων που χρειάζεται να παραβρεθεί σε αστικά συνήθως δικαστήρια ένα ανήλικο άτομο (μικρότερο των 18 ετών, άρθρο 127 Αστικού Κώδικα).

Εφόσον ο ανήλικος είναι ανίκανος να παρίσταται στο δικαστήριο (θέματα επιμέλειας και διατροφής τέκνου, διοήκηση περιουσίας ανηλίκου, διαχείριση κληρονομιάς κτλ) δύναται να εκπροσωπηθεί από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Συγκεκριμένα, ο ανήλικος δύναται να εκπροσωπηθεί από τα κατωτέρω πρόσωπα:

Εγγραφή στο RSS - Ενοχικό δίκαιο