blog

Λύση Κοινωνίας - Διανομή κοινού ακινήτου

Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτητών από κοινού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, υφίσταται μεταξύ τους κοινωνία κατ' ιδανικά μέρη. Κατά τη διάρκεια της κοινωνίας κάθε ένας από τους συνιδιοκτήτες μπορεί να κάνει χρήση του ακινήτου εφόσον αυτή δεν εμποδίζει την σύγχρηση των υπολοίπων. Η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους τους κοινωνούς. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την διοίκηση του κοινού καθώς και ως προς τα θέματα τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κοινού οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την πλειοψηφία των κοινωνών, η οποία προκύπτει από το μέγεθος της μερίδας του καθενός.

Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος (άρθρο 90 Ν. 4251/2014)

Ο τύπος της άδειας διαμονής "Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος", χορηγείται σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και αδιαλείπτως στη χώρα κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και επιπλέον διαμένουν νόμιμα δηλαδή κατά τον χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης κατέχουν νόμιμα άλλου τύπου άδεια διαμονής πχ ανανεωθείσα άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.

Τέλεση πολιτικού γάμου στην Ελλάδα με αλλοδαπό

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ.391/1982 άρθρο 1 παρ. 3) αλλοδαπός, ο οποίος έχει την κατοικία ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα μπορεί να τελέσει πολιτικό γάμο αιτούμενος την έκδοση άδειας γάμου από τον Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής του.

Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν έχει την κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα αλλά είναι κάτοικος εξωτερικού προσκομίζει για λογαριασμό του άδεια γάμου, η οποία πρέπει να είναι έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση που η προσκόμιση της ανωτέρω άδειας δεν είναι εφικτή, η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο κατοικίας του Έλληνα/ της Ελληνίδας μελλόνυμφου και στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του. Η απλή διαμονή του αλλοδαπού μάλιστα μπορεί να είναι και σε ξενοδοχείο.

Ανανέωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης

Απαραίτητη προυπόθεση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας κάθε ενέργειας σχετικά με την άδεια οδήγησης (έκδοση, επανέκδοση, ανανέωση, τροποποίηση, ανταλλαγή άδειας οδήγησης κλπ) είναι ο αιτών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης να εχει την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή/ μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Ανάκληση επαγγελματικής άδειας οδήγησης λόγω έλλειψης συνήθους διαμονής

Άδεια Οδήγησης είναι η διοικητική πράξη, με την οποία χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο δικαίωμα οδήγησης συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (αρ.2 παρ. 2 Π.Δ. 51/2012).

Σύμφωνα με το νόμο η χορήγηση, ανανέωση καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην άδεια οδήγησης κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών. (αρ. 2, αρ. 7 παρ.1α Π.Δ. 51/2012 ΦΕΚ Α 101).

Άδεια αποποίησης κληρονομιάς στο πρόσωπο ανήλικου κληρονόμου

Είναι σύνηθες το φαινόμενο να καλείται στην κληρονομιά αποβιώσαντος ως κληρονόμος κάποιος ανήλικος. Αυτό μπορεί να γίνει αφενός εφόσον ο ανήλικος καθίσταται κληρονόμος είτε μέσω της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής είτε ως κατιών του κληρονομούμενου (1813 επομ. ΑΚ) ή ορίζεται κληρονόμος μέσω διαθήκης αφετέρου όταν ο ανήλικος καλείται στην κληρονομιά συνεπεία προηγούμενης αποποίησης προγενεστέρως κληθέντος κληρονόμου. Στην περίπτωση που η κληρονομιά συνίσταται από αξιόλογα και σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κινητά αξίας, χρήματα, δικαιώματα, εισοδήματα από οποιδήποτε πηγή κ.α.) όλα βαίνουν καλώς και ο ανήλικος δύναται να αποδεχτεί την επαχθείσα στον ίδιο κληρονομιά, καθότι από αυτήν αποκτά όφελος που συνίσταται στην επαύξηση της περιουσίας του.

Προστασία copyright - The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Όταν ένας χρήστης αναρτά προσωπικό του υλικό (προσωπική φωτογραφία, κείμενο, αρχείο ήχου, μουσικής σύνθεσης κλπ) στο διαδίκτυο είτε σε κάποιο ατομικό του blog είτε σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.

Σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια - σχετική νομοθεσία

Η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμφώνου συμβίωσης και συγκεκριμένα ο νόμος 4356/2015  επέκτεινε από την 24/12/2015 τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου και μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Με την επέκταση για πρώτη φορά του συμφώνου και στα ομόφυλα ζευγάρια αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών, στα πλαίσια της ισότητας των πολιτών και του σεβασμού της διαφορετικότητας (άρθρα 2, 4παρ.1, 9 Συντάγματος), ενώ δίνεται έμφαση στο ευρωπαϊκά κατοχυρωμένο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του προσώπου (άρθρο 8 ΕΣΔΑ) και στην απαγόρευση των  διακρίσεων (άρθρο 14 ΕΣΔΑ, άρθρο 21 παρ. 1 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.).

Κληρονομητήριο: Έννοια και διαδικασία έκδοσης

Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή, τα άτομα που τον διαδέχονται (είτε με διαθήκη είτε με εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή) καλούνται να διεκπεραιώσουν τα έως την ημέρα του θανάτου του τρέχοντα καθώς και τα μεταγενέστερα  ανακύπτοντα ζητήματα. Για το σκοπό αυτό έρχονται σε επαφή και συναλλάσσονται με έναν μεγάλο αριθμό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και υπηρεσιών. Πολλές φορές κατά τις συναλλαγές τρίτων με τους κληρονόμους ενός προσώπου και προκειμένου να βεβαιωθούν οι τρίτοι (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κλπ.) για το αληθές πρόσωπο των κληρονόμων ζητούν από αυτούς να τους προσκομίσουν κληρονομητήριο.

Συναινετικό διαζύγιο: Η συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα

Στα πλαίσια της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου και συγκεκριμένα σε περίπτωση που οι εν διαστάσει σύζυγοι έχουν αποκτήσει τέκνα, τα οποία κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης διαζυγίου είναι ανήλικα, είναι απαραίτητο να υπογραφεί μεταξύ των συζύγων μία έγγραφη συμφωνία για τα τέκνα. Η υπογραφή της άνω συμφωνίας είναι απαραίτητη προκειμένου να λυθεί ο γάμος συναινετικά. Στη συμφωνία αυτή οι σύζυγοι ρυθμίζουν το ζήτημα της επιμέλειας των τέκνων τους καθώς και το ζήτημα της επικοινωνίας με αυτά. Η συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα στα πλαίσια και της ευρύτερης διάθεσης συναίνεσης που διέπει τους συζύγους κατά την εν προκειμένω διαδικασία πρέπει να συνάπτεται με βασικό γνώμονα το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - blog