blog

Συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο

Σύμφωνα με τον νεοψηφισθέντα νόμο 4509/2017 και ειδικότερα στο άρθρο 22 αυτού “Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο” προβλέπεται ότι οι σύζυγοι, εφόσον το επιθυμούν μπορούν με μια έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Η υπογραφή των συζύγων στη συμφωνία θεωρείται ως προς τη γνησιότητά της από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Δίκαιο αποδείξεως - ομολογία διαδίκου

Στα πλαίσια της δικαστικής διαμάχης κάθε διάδικος που αιτείται δικαστικής προστασίας μέσω της υποβολής αυτοτελούς αγωγής/ αίτησης/ ανταίτησης οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που επικαλείται και θεμελιώνουν πλήρως τους ισχυρισμούς του. Για το σκοπό αυτό ο διάδικος μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 339 ΚπολΔ είναι η ομολογία, η αυτοψία, η πραγματογνωμοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι μάρτυρες, τα δικαστικά τεκμήρια και οι ένορκες βεβαιώσεις. Επιπλέον το Δικαστήριο με κάποιες προϋποθέσεις λαμβάνει υπόψη και εκτιμά ελεύθερα και προσαγόμενα από τον διάδικο αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (αρ. 340 ΚπολΔ).

Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Η χορήγηση δανείου σε ένα φυσικό πρόσωπο από ένα τραπεζικό ίδρυμα πραγματοποιείται εφόσον ο υποψήφιος δανειολήπτης πληροί έναν σημαντικό αριθμό κριτηρίων και προυποθέσεων, τα οποία δύνανται να εξασφαλίσουν την φερεγγυότητα και την πιστοληπτική του ικανότητα.

Εφόσον το άτομο κριθεί φερέγγυο, η Τράπεζα καταρτίζει με τον δανειολήπτη δανειακή σύμβαση, στην οποία καθορίζονται εκτενώς και με κάθε λεπτομέρεια οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν την δανειακή σύμβαση, μεταξύ των οποίων η διάρκεια του δανείου, ο τρόπος αποπληρωμής, οι προκαθοριμένες δόσεις, το ύψος του συμβατικού επιτοκίου, τόκος υπερημερίας και ανατοκισμός, αμοιβές υπέρ τρίτων, τέλη, φόροι, ασφάλιστρα, καθορισμός εγγυητή.

Προσβολή πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο - Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και προθεσμίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με τη γέννηση του τέκνου συνάγεται η συγγένεια αυτού με τη μητέρα του και με τους συγγενείς της. Αντίθετα η συγγένεια του τέκνου με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση εκούσια ή δικαστική (αρ. 1463 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 14 Ν. 4356/22-12-2015 ΦΕΚ Α’ 181/24-12-2015). Συνεπώς δημιουργείται μια διάκριση αναφορικά με την ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα ανάμεσα στα παιδιά που γεννιούνται σε γάμο και στα χωρίς γάμο γεννημένα παιδιά.

Λύση Κοινωνίας - Διανομή κοινού ακινήτου

Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτητών από κοινού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, υφίσταται μεταξύ τους κοινωνία κατ' ιδανικά μέρη. Κατά τη διάρκεια της κοινωνίας κάθε ένας από τους συνιδιοκτήτες μπορεί να κάνει χρήση του ακινήτου εφόσον αυτή δεν εμποδίζει την σύγχρηση των υπολοίπων. Η διοίκηση του κοινού ανήκει σε όλους τους κοινωνούς. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την διοίκηση του κοινού καθώς και ως προς τα θέματα τακτικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης του κοινού οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την πλειοψηφία των κοινωνών, η οποία προκύπτει από το μέγεθος της μερίδας του καθενός.

Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος (άρθρο 90 Ν. 4251/2014)

Ο τύπος της άδειας διαμονής "Άδεια Διαμονής Επί Μακρόν Διαμένοντος", χορηγείται σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και αδιαλείπτως στη χώρα κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και επιπλέον διαμένουν νόμιμα δηλαδή κατά τον χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης κατέχουν νόμιμα άλλου τύπου άδεια διαμονής πχ ανανεωθείσα άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία.

Τέλεση πολιτικού γάμου στην Ελλάδα με αλλοδαπό

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ.391/1982 άρθρο 1 παρ. 3) αλλοδαπός, ο οποίος έχει την κατοικία ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα μπορεί να τελέσει πολιτικό γάμο αιτούμενος την έκδοση άδειας γάμου από τον Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής του.

Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν έχει την κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα αλλά είναι κάτοικος εξωτερικού προσκομίζει για λογαριασμό του άδεια γάμου, η οποία πρέπει να είναι έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση που η προσκόμιση της ανωτέρω άδειας δεν είναι εφικτή, η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο κατοικίας του Έλληνα/ της Ελληνίδας μελλόνυμφου και στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του. Η απλή διαμονή του αλλοδαπού μάλιστα μπορεί να είναι και σε ξενοδοχείο.

Ανανέωση επαγγελματικής άδειας οδήγησης

Απαραίτητη προυπόθεση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας κάθε ενέργειας σχετικά με την άδεια οδήγησης (έκδοση, επανέκδοση, ανανέωση, τροποποίηση, ανταλλαγή άδειας οδήγησης κλπ) είναι ο αιτών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης να εχει την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή/ μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Ανάκληση επαγγελματικής άδειας οδήγησης λόγω έλλειψης συνήθους διαμονής

Άδεια Οδήγησης είναι η διοικητική πράξη, με την οποία χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο δικαίωμα οδήγησης συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανοκίνητων οχημάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (αρ.2 παρ. 2 Π.Δ. 51/2012).

Σύμφωνα με το νόμο η χορήγηση, ανανέωση καθώς και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην άδεια οδήγησης κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να γίνει οποτεδήποτε, εφόσον ο κάτοχος της άδειας έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών. (αρ. 2, αρ. 7 παρ.1α Π.Δ. 51/2012 ΦΕΚ Α 101).

Άδεια αποποίησης κληρονομιάς στο πρόσωπο ανήλικου κληρονόμου

Είναι σύνηθες το φαινόμενο να καλείται στην κληρονομιά αποβιώσαντος ως κληρονόμος κάποιος ανήλικος. Αυτό μπορεί να γίνει αφενός εφόσον ο ανήλικος καθίσταται κληρονόμος είτε μέσω της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής είτε ως κατιών του κληρονομούμενου (1813 επομ. ΑΚ) ή ορίζεται κληρονόμος μέσω διαθήκης αφετέρου όταν ο ανήλικος καλείται στην κληρονομιά συνεπεία προηγούμενης αποποίησης προγενεστέρως κληθέντος κληρονόμου. Στην περίπτωση που η κληρονομιά συνίσταται από αξιόλογα και σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, κινητά αξίας, χρήματα, δικαιώματα, εισοδήματα από οποιδήποτε πηγή κ.α.) όλα βαίνουν καλώς και ο ανήλικος δύναται να αποδεχτεί την επαχθείσα στον ίδιο κληρονομιά, καθότι από αυτήν αποκτά όφελος που συνίσταται στην επαύξηση της περιουσίας του.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - blog