Οικογενειακό δίκαιο

Διαζύγιο με αντιδικία
Συναινετικό διαζύγιο με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων
Αποκτήματα γάμου
Αγωγή διατροφής συζύγου, τέκνου, επιμέλειας τέκνων
Σχέσεις γονέων και τέκνων
Υποθέσεις υιοθεσίας
Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας
Ενδοοικογενειακή βία
Σύμφωνο συμβίωσης

Συναινετικό διαζύγιο σε συμβολαιογράφο

Σύμφωνα με τον νεοψηφισθέντα νόμο 4509/2017 και ειδικότερα στο άρθρο 22 αυτού “Διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο” προβλέπεται ότι οι σύζυγοι, εφόσον το επιθυμούν μπορούν με μια έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Η υπογραφή των συζύγων στη συμφωνία θεωρείται ως προς τη γνησιότητά της από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

Προσβολή πατρότητας τέκνου γεννημένου σε γάμο - Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και προθεσμίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία με τη γέννηση του τέκνου συνάγεται η συγγένεια αυτού με τη μητέρα του και με τους συγγενείς της. Αντίθετα η συγγένεια του τέκνου με τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο ή το σύμφωνο συμβίωσης με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση εκούσια ή δικαστική (αρ. 1463 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 14 Ν. 4356/22-12-2015 ΦΕΚ Α’ 181/24-12-2015). Συνεπώς δημιουργείται μια διάκριση αναφορικά με την ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα ανάμεσα στα παιδιά που γεννιούνται σε γάμο και στα χωρίς γάμο γεννημένα παιδιά.

Τέλεση πολιτικού γάμου στην Ελλάδα με αλλοδαπό

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ.391/1982 άρθρο 1 παρ. 3) αλλοδαπός, ο οποίος έχει την κατοικία ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα μπορεί να τελέσει πολιτικό γάμο αιτούμενος την έκδοση άδειας γάμου από τον Δήμαρχο του Δήμου της συνήθους διαμονής του.

Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός δεν έχει την κατοικία του ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα αλλά είναι κάτοικος εξωτερικού προσκομίζει για λογαριασμό του άδεια γάμου, η οποία πρέπει να είναι έγκυρη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση που η προσκόμιση της ανωτέρω άδειας δεν είναι εφικτή, η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο κατοικίας του Έλληνα/ της Ελληνίδας μελλόνυμφου και στον οποίο ο αλλοδαπός έχει την απλή διαμονή του. Η απλή διαμονή του αλλοδαπού μάλιστα μπορεί να είναι και σε ξενοδοχείο.

Σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια - σχετική νομοθεσία

Η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμφώνου συμβίωσης και συγκεκριμένα ο νόμος 4356/2015  επέκτεινε από την 24/12/2015 τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου και μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Με την επέκταση για πρώτη φορά του συμφώνου και στα ομόφυλα ζευγάρια αναγνωρίζονται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μερών, στα πλαίσια της ισότητας των πολιτών και του σεβασμού της διαφορετικότητας (άρθρα 2, 4παρ.1, 9 Συντάγματος), ενώ δίνεται έμφαση στο ευρωπαϊκά κατοχυρωμένο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του προσώπου (άρθρο 8 ΕΣΔΑ) και στην απαγόρευση των  διακρίσεων (άρθρο 14 ΕΣΔΑ, άρθρο 21 παρ. 1 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.).

Συναινετικό διαζύγιο: Η συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα

Στα πλαίσια της διαδικασίας του συναινετικού διαζυγίου και συγκεκριμένα σε περίπτωση που οι εν διαστάσει σύζυγοι έχουν αποκτήσει τέκνα, τα οποία κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης διαζυγίου είναι ανήλικα, είναι απαραίτητο να υπογραφεί μεταξύ των συζύγων μία έγγραφη συμφωνία για τα τέκνα. Η υπογραφή της άνω συμφωνίας είναι απαραίτητη προκειμένου να λυθεί ο γάμος συναινετικά. Στη συμφωνία αυτή οι σύζυγοι ρυθμίζουν το ζήτημα της επιμέλειας των τέκνων τους καθώς και το ζήτημα της επικοινωνίας με αυτά. Η συμφωνία για τα ανήλικα τέκνα στα πλαίσια και της ευρύτερης διάθεσης συναίνεσης που διέπει τους συζύγους κατά την εν προκειμένω διαδικασία πρέπει να συνάπτεται με βασικό γνώμονα το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων.

Δίκη διαζυγίου - Ποιοι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες

Στη δίκη του διαζυγίου επιτρέπεται να αποδειχτούν τα πραγματικά περιστατικά που εξιστορούνται στην αγωγή με μάρτυρες. Συνήθως εξετάζεται ένας μάρτυρας από κάθε πλευρά. Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της δίκης του διαζυγίου και προκειμένου να μην τραυματισθούν ανεπανόρθωτα τα μέλη της οικογένειας και να αποτραπούν έριδες και αντιπαλότητα μεταξύ των γονέων και των τέκνων, ο νόμος ορίζει ότι δεν επιτρέπεται να εξεταστούν ως μάρτυρες ορισμένες κατηγορίες προσώπων ακόμα και αν δεν συναινούν για αυτό τα εμπλεκομενα μέρη στη δίκη. Άλλωστε, εκτός από τη δίκη του διαζυγίου που αφορά αποκλειστικά τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων είναι πολύ πιθανό να εκκρεμούν ή να ακολουθήσουν στο μέλλον και άλλες δικαστικές διαμάχες αναφορικά με τα θέματα επιμέλειας και διατροφής των τέκνων, τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων κ.ά.

Δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκου

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων που χρειάζεται να παραβρεθεί σε αστικά συνήθως δικαστήρια ένα ανήλικο άτομο (μικρότερο των 18 ετών, άρθρο 127 Αστικού Κώδικα).

Εφόσον ο ανήλικος είναι ανίκανος να παρίσταται στο δικαστήριο (θέματα επιμέλειας και διατροφής τέκνου, διοήκηση περιουσίας ανηλίκου, διαχείριση κληρονομιάς κτλ) δύναται να εκπροσωπηθεί από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Συγκεκριμένα, ο ανήλικος δύναται να εκπροσωπηθεί από τα κατωτέρω πρόσωπα:

Γάμος και διαζύγιο

Η έγγαμη συμβίωση αυτό το μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή κάθε ανθρώπου, το οποίο συνήθως ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς και ιδρύεται με την προοπτική η συμβίωση να είναι ισόβια δεν καταλήγει πάντοτε σε ένα ευτυχές τέλος.

Η έγγαμη σχέση ως ζωντανός οργανισμός προορισμένος για διάρκεια στο μέλλον δύναται να αντιμετωπίζει κατά καιρούς μικρές ή μεγαλύτερες αναταράξεις και κλυδωνισμούς. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για συνήθεις μεταπτώσεις λόγω μεταβαλλόμενων προσωπικών, οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών κ.ά.αλλαγών στη ζωή κάθε ανθρώπου οι οποίες ξεπερνιούνται και παραμερίζονται. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως όταν οι αλλαγές αυτές έχουν ως συνέπεια τον ισχυρό κλονισμό των σχέσεων μεταξύ των συζύγων τότε γεννάται λόγος διαζυγίου.

Τι είναι λόγος διαζυγίου

Εγγραφή στο RSS - Οικογενειακό δίκαιο